Secured Route Optimization and Micro-mobility with Enhanced Handover Scheme in Mobile IPv6 Networks

Authors

1 Electrical, University of Gonabad

2 Computing, Nilai University

3 Computing, Asia Pacific University of Innovation & Tech

Abstract

خسارات وارد شده به شبکه گاز شهری در یک زلزله می­تواند زیان­های زیادی از جمله خسارت ناشی از آتش­سوزی در شبکه زیر ساخت، و خسارت ناشی از قطع خدمات رسانی، تعمیر و تعویض اعضای شبکه، را در بر داشته باشد. در این مقاله یک مدل آتش­سوزی پیشنهاد شده است. مدل پیشنهادی در یک مدل نیمه احتمالاتی مرسوم برای برآورد خسارت­های مختلف ناشی از آسیب دیدن شبکه گاز شهری، به کار برده شده است. هدف از این کار توسعه یک ابزار قابل اعتماد جهت تخصیص بهتر منابع می­باشد. در مدل آتش­سوزی پیشنهادی اثر عواملی همچون چگالی گاز، خصوصیات گاز منتشر شده در شهر، توزیع خطوط اصلی به عنوان منابع اشتعال، و سرعت باد، در نظر گرفته شده است. به دلیل وجود چندین عامل مرتبط به هم، در مدل برآورد خسارت ترکیبی از متغییرهای احتمالاتی و تعینی به کار برده شده است. اثرات اقتصادی گسترش آتش، قطع خدمات گاز، و خسارت به شبکه گاز، نیز با استفاده از مدل با ساختار نیمه احتمالاتی مشابه و با استفاده از توابع وزنی، شبیه سازی شده است. ارزیابی سناریوهای مختلف آتش­سوزی در مدل برآورد خسارت امکان­پذیر می­باشد. از مدل پیشنهادی در مثال­های واقعی از سناریو­های زلزله در ناحیه شهری استفاده شده است و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است.

Keywords